17 října, 2016

Potřebuje církev obnovu?


Potřebuje církev obnovu?

Motto: Náš sbor je stále podobnější Kristu. Je stále stejný včera, dnes až navěky…

Když jsem byl malý, k nevoli svých rodičů jsem sbíral motýly. Pointa této sběratelské vášně byla v tom, že jsem si chtěl krásu motýlů uchovat neustále před očima. Šlo to, ale musel jsem motýla usmrtit. Krásnou církev není možno udržet krásnou tím, že jí obestavíme hradbami řádu, učení, modliteben, sborových rodů, zaběhlých postupů, metodologie a nevím čeho ještě. Toto vše může být podporou, pomocí, ale nenahradí to život. Ten se nedá zakonzervovat, ale musí se obnovovat neustále. Někdy odcházím z našeho sboru s nádherným pocitem. Třeba po křtech, skvělé neděli, nebo když přežiji nějakou další akci s mládeží. Napadá mě, že bych to, co jsem prožil, chtěl zakonzervovat, zrežírovat tak, aby to bylo stále stejně úžasné. Jenže ono to nejde. Zápas o neustálou obnovu pokračuje a bude pokračovat celý náš život, a pokud na toto církev rezignuje, říká si o problémy a o postupnou smrt. Bude připomínat to, co řekl Nietzsche v Zarathustrovi: Nejsou kostely jen náhrobky mrtvého Boha? My bychom to poupravili, na otázku nejsou kostely jen náhrobky mrtvé církve? Bez stálé obnovy se jimi stanou. Provoz může ještě dlouho fungovat, ale obsah se vytratí.

Když hovoříme o obnově, pak to navozuje pocit, že něco je nutně špatně. Jenže pokud je obnova především poukazováním na to, co je špatné, jedná-li se o kritiku, pak takovouto obnovu nechci, protože kritizovat je velmi jednoduché. Mále-li mluvit o obnově, pak musíme přicházet s nějakou pozitivní vizí, snem, cílem, záměrem, říkejme tomu, jak chceme. Mě se nejvíce líbí slovo sen. Ano, někdy je potřeba věci měnit protože jsme v krizi, někdy ale prostě proto, že obnova a změna je normální součást procesu života církve. Nechceme něco měnit až když je průšvih, až kdy dojde k rozkolu, ale spíše se na změnu a průběžnou duchovní obnovu dívejme jako na prevenci. Vezměme si ponaučení z lidského těla. Po padesátce jsem objevil nové slovo a tím je prevence. Moudrá církev, sbor, který má moudré vedoucí se obnovuje a mění preventivně nikoli pouze v reakci na problémy. To už často bývá pozdě. Zároveň je obnova vždy spojena s poznáním pravdy o nás a o našich sborech a to bolí. Proto někdy obnovu odmítáme. Pokusím se v kontextu obnovy v kontextu CB vybrat čtyři oblasti (možná pro vaši církev najdete něco jiného).

1. Proměňující slovo. Každá silná stránka, každý důraz má v sobě zakotvenou slabinu či nebezpečí. Jako protestanté věříme, že slovo nám prostředkuje Krista, proto je naše silná stránka kázané slovo. Zároveň jsme někdy frustrováni, že ať kážeme, jak kážeme, lidé se proměňují jen velmi pomalu nebo vůbec. Když vidíme, kolik úsilí dáme do příprav kázání a různých vyučování, pak výsledek je malý. Můžeme si říkat, že výsledky jsou na Pánu Bohu, že nějaké výsledky vidíme atd. Ano, zároveň ale je otázkou, zda skutečně děláme to, co máme. Někdy mi naše kázání a vyučování připomínají člověka, který mává před hladovým kusem šunky, a popisuje, že je v ní dochucovací sůl, že je z prvotřídního vepřového boku a že je pěkně vyuzená. Poté, co dopřednášíme, šunku sníme a zeptáme se hladového, zda vše pochopil a zda je nasycen. Když řekne, že nikoli pak se podivíme a řekneme mu, aby to, že je nasycen, vzal vírou. Následně odejdeme s dobrým pocitem, že je to jeho problém, protože my jsme svůj díl splnili a vysvětlili vše potřebné. Chci říci, že to, co člověka promění, není myšlenka, ta jistě nadchne, ale zkušenost. A problém je v tom, že někdy nevedeme lidi k tomu, aby překročili pomyslnou zónu komfortu a posunuli se od myšlenky ke zkušenosti s myšlenkou. Výsledkem je, že lidé zůstávají neproměnění a bez existencionální zkušenosti s Bohem. Víra se smrskává v lepším případě na pravověří, které je důležité, ale nestačí. Snad i proto se v Písmu tolik píše o důvěře, snad proto je tolikrát víra spojena s konáním tedy s důvěrou. R. Rohr píše: „Uctívat Ježíše je mnohem snazší než jej následovat. Proto Ježíš častěji říká, následujte mě, než uctívejte mě“. Pro vedoucí na sboru, kde působím a kteří vyučují, jsem formulovat tyto tři otázky: „Co chci, aby posluchači věděli, co chci, aby dělali, a jaký mají udělat první krok“. Zdá se mi, že velmi často končíme u prvního bodu – tedy vědění nebo-li předávání informací. Jenže pokud se logos nestane tělem, tedy žitou realitou, pak nesplní svoje poslání a nepromění nás. Bez žité víry se navíc dostáváme do situace, kdy sytíme syté, kteří stejně všechno vědí a do církve si spíše chodí potvrdit svoji pravdu. Tím ale vychováváme duchovní gurmány, které nikdy nenasytíme. Byl do D. H. Lawrence (anglický spisovatel), který napsal: „Svět se bojí nové zkušenosti více než čehokoli jiného. Je to jako snaha použít svaly, které ještě nikdy nebyli použity. Strašně to bolí. Svět se nebojí nové myšlenky. Jakoukoli myšlenku lze zaškatulkovat. Ale nedokáže zaškatulkovat opravdu novou zkušenost. Té se vyhýbá.“ Podobné je to v církvi. Tedy můžeme mít kázání o modlitbě, ale pokud to nevyústí ve zkušenost z modlitbou, nic se nestane. Můžete mít kázání o evangelizaci… atd. Obnova a změna nepřijde s novými myšlenkami, ale s jejich aplikací.

2. Velké poslání. Někdo se mě zeptal, zda mám pro církev vizi. Moje odpověď zní, nemám. Proč? Protože vize pro církev už byla vyslovena a to ve Velkém poslání. Zjednodušeně řečeno: Jděte, učedníkujte, křtěte a učte. To není vize pro paracírkevní organizace, ale pro církev. Na nás je hledání, jak Velké poslání aplikovat tam, kde se nacházíme. Asi nejvíce akcentujeme učení, jít a dělat učedníky nám jde hůře. Hovoříme-li o obnově, pak když čteme tuto výzvu, musíme si jako sbory i jako církev položit otázku, jak moc „jdeme“. Položit si otázku kolik aktivit ve sboru je především pro „naše lidi“. Jak vypadají naše bohoslužby, zda jejich styl není nastaven tak, že s novými lidmi už prostě ani nepočítáme. Jaká část rozpočtu jde na „vyjití“ tedy na oslovení hledajících, nekřesťanů. Jak moc při našich akcích směrem ven děláme spíše kulturní a volnočasové aktivity spojené se sborem a jak moc se nám daří toto spojovat se zvěstováním evangelia. Tyto a mnohé další otázky mohou bolet, provokovat, ale v posledku mohou být pomocí pro obnovu. Nechci vzbuzovat pocit viny a říkat, že neevangelizujeme, jen se ptát: Jak moc jsme otevřeni novým lidem? A to nikoli mentálně, ale reálně a jak se to odráží v provozu sboru.
Ve velkém poslání je poté zahrnuta i výzva k činění učedníků. Co tím myslím v kontextu sboru? Jak to souvisí s obnovující se církví? Jde o otázky, jak se nám ve sborech daří vytvořit a praktikovat určité návyky, duchovní disciplíny? Mají naši členové někoho, kdo jim pomáhá v duchovním růstu? Jsou schopni někoho duchovně doprovázet? Někdy hrozí, že člověk uvěří, projde přípravou ke křtu, je pokřtěn, pokud chce, zařadí se do nějaké služby a někdy zajde v neděli nebo na biblickou hodinu. Jenže lze se takto někam posunout? Nevytváří tento model spíše duchovní samorosty? Pro mě je jedna z klíčových otázek, jak kulturu sboru nastavit tak, aby probíhal model duchovního doprovázení a to v realitě obrovského tlaku, v kterém lidé na našich sborech často žijí. Pokud jsou lidé odkázáni jen na neděli, posouvají se jen velmi pomalu.

3. Spiritualita. Mluvíme-li o obnovující se církvi, pak nelze přeskočit otázku spirituality. Bez ní hrozí, že se obnova nebo jakákoli změna scvrkne na pouhé technické změny, umělé retuše, metodologicko – byrokratické metody. R. Rohr píše:  „Bůh není závislý na poznání v tom smyslu, jak ho chápe západní poznávání. Jak by Bůh mohl udělat takovou chybu, když 98 procent všech lidí, kteří kdy žili na světě, neumělo číst ani psát? Biblickému poznávání je mnohem bližší poznávání tváří v tvář.“ Setkáním tváří v tvář se myslí setkání s Kristem a to nejen pouze nebo především skrze racionální pochopení. Prosím, aby mi bylo rozuměno. Nemluvím o tom, že nepotřebujeme poznávat, Bible je napsána a čtení nutí ke kritickému myšlení. Pokusím se to vystihnout slovy T. Kempenského: Šťasten, koho učí pravda sama, ne příměry a prchavými slovy, ale tak, jak je sama v sobě. V podobném duch píše W. Tozer: Mezi těmi, kdy chtějí být učitelé slova, jsou mnozí, kteří nerozumějí tomu, co říkají a trvají na holé víře jako na jediné cestě k poznání duchovních věcí. Tím mají na mysli suché přesvědčení o spolehlivosti Božího slova. Ale člověk, který je vyučen Duchem pravdy, se proti tomuto zúžení bouří a jeho slova budou znít: Slyšel jsem ho, viděl jsem ho. Co je mi do model! Nelze milovat Boha, který není ničím více, než chladnou dedukcí textu. Hledat Boha pouze v knihách, v nichž je pravda uchována, znamená hledat mrtvého mezi živými!“ Opět zdůrazňuji, že nemluvím proti rozumu, tak jako citovaní autoři nebyli žádní hlupáci, ale pouhá dedukce srdce neroznítí. Byl to prý Napoleon, který řekl, že „duchovní lidé jsou schopni věci skutečně měnit, ostatní je jen přeskupují“. Můžeme udržovat organizaci, která se jmenuje právnická osoba (církev) v chodu, můžeme věci přeskupovat a měnit, ale pokud se soustředíme příliš na vnější formy, hrozí nám povrchnost. Proč? Protože formy jsou pro nás větší jistotou, než Bůh. Nebudu dávat nějaké know-how jak být blízko Bohu. Jen vidím, že bez stálého, existencionálního zakoušení Boží přítomnosti, nám hrozí babišovský přístup ve stylu nekecáme a makáme, nebo parafráze textu ne duchem, ani mocí, ale svépomocí. V tomto pojetí provoz běží, „nekecá se a maká“, jen ten Duch tam jaksi chybí.

4. Kálebovská mentalita. Když vidíme Káleba a Jozueho a další zvědy, pak obě skupiny vidí stejnou realitu. Obry, kteří jsou neporazitelní: Viděli jsme tam zrůdy - Anákovci totiž patří ke zrůdám - a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich očích byli takoví. Jaká je reakce většiny? Vraťme se do Egypta! Všechno je ztracené, nic nemá smysl, problémy jsou příliš velké, všude kolem jsou nepřátelé, my jsme nepatrní, Bůh nás opustil, je nás málo, nemáme zdroje a vůbec – dejte nám pokoj s nějakými naivními řečmi o tom, že bychom mohli problémy překonat. Prostě to nejde, a proto se nemá smysl o nic pokoušet! Podobná mentalita je v církvi smrtící a hlavně nakažlivá. Krásně to vystihl D. Bonhoeffer: „Je snadnější být pesimistou. Zapomene se na zklamání. Proto je mezi chytráky optimismus mlčky zakázán. Optimismus není v podstatě názor na přítomnou situaci, nýbrž životní síla, síla naděje tam, kde jiní rezignují, umění nést hlavu vzhůru, když se všechno zdá ztracené, síla snášet zvraty…“. Bonhoeffer hovoří o optimismu, snad bych v kontextu příběhu o zvědech tuto vlastnost nazval vidět věci Božím pohledem, který dává naději tam, kde je strach, úzkost a negativismus. I to je součástí obnovy. Na závěr bych toto chtěl podtrhnout slovy H. Nouwena: Dokázat se radovat (a mít naději) je i jistá disciplína. Vyžaduje vybrat si světlo, i když je kolem temnota, vybrat si život, i když jsou síly smrti viditelné, vybrat si pravdu, i když jsem obklopen lží. Opakem radosti je skepse. Skeptikové hledají tmu, kdekoli se ocitnou. Ukazují na blížící se nebezpečí, nečisté motivy a skryté intriky. Důvěru nazývají naivitou, starost a péči falešnou romantikou, odpuštění falešnou sentimentalitou. Posmívají se nadšení, vysmívají se duchovní horlivosti a pohrdají charismatickým chováním. Sami sebe považují za lidi, kteří vidí realitu a kteří se nedají svést únikovými emocemi. Tím, že ale snižují Boží radost, jejich zatemnění vyvolává jen další tmu. Lidé, kteří poznali Boží radost, nepopírají temnotu, ale rozhodnou se, že v ní nebudou déle žít. Tvrdí, že světlu, které svítí ve tmě, se dá více důvěřovat než tmě a že jen malé množství světla dokáže rozptýlit tmu. Jeden druhému ukazují záblesky světla, které tu a tam objevují. Objevují, že existují lidé, kteří žijí pro druhé, kteří následují Krista, kteří si navzájem léčí rány. Každou chvíli si mohu vybrat mezi radostí a skepsí, mezi cynismem a radostí.

V příběhu Káleba vidíme ty, kdo se rozhodnou pro světlo a pro naději. Kdo se postaví proti pocitu beznaděje. Kdo dokáží povědět: Vzhůru, pojďme. Neřekl to proto, že byl odvážný, protože měl vadu zraku a proto viděl Anákovce poloviční, ale proto, že „byl jiného ducha“. A to bych v souvislosti s obnovou přál nám všem.

06 října, 2016

Volby, strach a nic než národ!!!


Díky své práci (a službě zároveň), mám možnost hodně cestovat po vlastech českých. Mimo krásy okolní krajiny, poslouchání audioknih a objímání se s volantem mám možnost sledovat předvolební billboardy. Když jezdím vlakem, pak sledovat předvolební plakáty. Kdybych nežil v této zemi, a přiletěl odněkud z Marsu, pojal bych zřejmě pocit, že na mě za každým rohem číhá uprchlík nebo ilegální migrant, a že naše země je vystavena obrovskému nebezpečí. Zřejmě bych zakázal chodit svým dětem do školy, protože situace je skutečně vážná! Pak bych si ale oddechl, protože naštěstí budou volby a mnoho stran a politiků se rozhodlo, že s touto děsivou lidskou vlnou zatočí. Jsem moc rád, že se do voleb přihlásilo tolik lidí, kteří si nepřejí nic, než národ!

30 září, 2016

V. Havel a oheň se sírou na něj?


Za pár dní si připomeneme osmdesáté výročí narození prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Na jeho adresu toho bylo a v několika následujících týdnech bude, napsáno mnoho.

Jeho odpůrci tvrdí, že je V. Havel glorifikován, zatím jsem si ale ničeho takového nevšiml. Každý, kdo o něm píše, zdůrazňuje, že V. Havel byla osobnost mnoha vrstev, osobnost chybující. Nakonec i on sám, na rozdíl od svých nástupců, toto přiznával a dokonce si sám ze sebe dokázal dělat legraci. To, že se po V. Havlovi občas pojmenuje nějaké náměstí, je zcela v pořádku, děje se tak z úcty i v jiných demokratických zemích. A V. Havel si úctu zaslouží. Tedy žádná glorifikace V. Havla v Čechách nehrozí a neděje se. Pokud ovšem za glorifikaci nepovažujeme přející komentáře.

10 srpna, 2016

Endorfiny za kazatelnou a kazatelská neděle dopoledne


Protože můj minulý článek o kazatelích a kázání vzbudil nebývalou vlnu reakcí a má mnoho přečtení, rozhodl jsem se napsat pokračování a to hlavně z důvodu, aby to nevypadalo, že je vše jen špatně. Vždy se totiž píše snadněji o nedobrých věcech. Pokusím se tedy o těžší popis - o popis toho, co je hezké. Opět budu vycházet ze zkušeností svých i některých kolegů.

Je neděle ráno… jste připraveni na kázání a těšíte se do sboru. Poté, co se rodina společně ráno modlí a pak nasnídá, vyrážíte do sboru. Dospívajícího syna po několikáté upozorníte, zda je skutečně nutné vyrážet na metro o 5 minut později než zbytek rodiny, kterou pak dohání šílenou jízdou na skateboardu. Odpověď zní, že to nutné je… Tak asi ano. Třeba to někdy použijete jako ilustraci ke kázání na téma veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest. Ale to až jednou.

07 srpna, 2016

(Občasné) psycho před, na a za kazatelnou a kazatelská neděle dopoledne


Když jsem svého času studoval teologii, pak jsem většinu času strávil tím, že jsem se přímo či nepřímo připravoval na kázání. Starší a zkušenější kolegové mi říkávali, že kázání je důležitou částí kazatelovy služby, že se jedná o jednu z mála možností, kdy můžete oslovit celý sbor. Moje cesty se ale ubíraly jinam než na kazatelnu jednoho sboru. Pracoval jsem mnoho let v nadsborové službě a proto jsem moc nechápal hluboké zápasy kazatelů, kteří neděli co neděli v jednom sboru vyřizovali poselství Písma. Nechápal jsem, proč jsou z toho tak unavení. Sám jsem též kázával, ale každou neděli někde jinde, tudíž jsem mohl kázání opakovat a tím, že jsem byl nový a neoposlouchaný, lidem se kázání většinou líbila. Navíc jsem v týdnu měl kolem dvanácti přednášek. Když to vynásobíte čtyřmi, pak jsem si na nedostatek mluvení před lidmi nemohl stěžovat. Říkal jsem si, proč jsou pastoři tak vyřízení po jednom nedělním kázání? Neodpovím, jen si dovolím na základě mnoha vyslechnutých pastorských zkušeností, ale i někdy zkušeností svých, napsat krátký, fiktivní příběh (jakákoli podobnost je čistě náhodná) jedné kazatelské neděle.

04 srpna, 2016

Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl


Zaklínat se „křesťanskými hodnotami“, se dnes stalo módou a to dokonce i u těch, kteří toho s křesťanstvím mají pramálo společného. Děje se tak především díky strachu z migrační krize, z teroristických útoků, z islámu, někdy i díky honbě za politickými body. V parlamentu má dokonce vzniknout jakási „názorová platforma na obranu evropské kultury a jejích hodnot“, která jde napříč politickým spektrem a to včetně zářného reprezentanta těchto hodnot - komunistů.

21 července, 2016

Zraněná víra - k úmrtí E. Wiesela


Před několika dny (2. 7. 2016) zemřel ve věku 87 let jeden z mých oblíbených autorů Elie Wiesel. Jedná se o autora, který pro mě znamená celoživotní výzvu. Mnohokrát jsem se vracel k jeho pronikavým myšlenkám, zvláště pak k otázkám, které se týkají zla a Boha. Ve Wieselovi se kloubil pronikavý intelekt, geniální schopnost psát a zároveň i autentická zkušenost ze zlem v nezředěné podobě, které prožil v Buchenwaldu a Osvětimi. Nejznámější je zřejmě jeho kniha Noc, kde mj. popisuje i svoji hlubokou náboženskou krizi. Uvedu jeden odstavec z knihy: „Nikdy nezapomenu na tuto noc, první noc v táboře (v Osvětimi), jež proměnila můj život v jedinou dlouhou, nasedmkrát zamčenou temnotu. Nikdy nezapomenu na ten kouř. Nikdy nezapomenu na tváře dětí, jejichž těla se před mýma očima měnila ve žhavé spirály pod němým nebem. Nikdy nezapomenu na plameny, jež navěky sežehly mou víru. Nikdy nezapomenu na noční ticho, jež mi zabilo mého Boha, mou duši a mé sny, jež na mne hleděly tváří pouště.“

16 července, 2016

United 2016 a jak nasytit sytého?


V tomto školním roce jsem měl výsadu se alespoň trochu spolupodílet na přípravě United. Nevím, zda jsem skutečně zaneprázdněný nebo zda si jen neumím organizovat čas, nicméně ve svém životě se nenudím. Proto zvažuji, kam napřít čas, který mi byl svěřen. Spolupodílet se na United byla aktivita, kterou jsem zvažoval, jenže nyní nelituji ani minuty strávené s týmem, který United připravoval. Protože trochu vidím do střev festivalu, pokusím se vystihnout čím je festival jedinečný a proč považuji za moudré rozhodnutí zúčastnit se ho.
>

27 června, 2016

Prsten moci, Orwell, (nejen) církev a svůdnost vládnout


Jedním z vynikajících znalců díla V. Havla je doc. M. Putna, který byl několik let programovým ředitelem knihovny V. Havla. V knize rozhovorů „Vždycky v menšině“ (mimochodem vynikající čtení především pro ty, kdy se zajímají o literární kritiku a literaturu) se Putna se pokouší mj. o srovnání Havla s dalšími osobnostmi a mocnými a to z politiky i z církve. Píše: „Jedna věc je osobnost a její vnitřní talenty a dispozice, druhá věc je prostředí, do něhož se ta osobnost dostane, když nějakou moc nabude. Každý, kdo je v pozici moci, do svého okolí nutně přitahuje příseráky. Je to jako s Tolkienovým prstenem moci. Kdo ho nese, ten propadá jeho vlivu, ať chce, nebo nechce. Otázka není, jestli ho jeho nesení poškozuje, ale do jaké míry. Když nezůstal imunní ani Havel, osobnost tak mimořádná, což potom lidé ne až tak mimořádní, kterým se shodou okolností objeví na hlavě koruna, mitra, tiára, nebo i jen takový ten legrační sametový baret univerzitního hodnostáře. Dovedlo mě to tak ke shovívavějšímu pohledu na nositele hodností a funkcí. Mají to fakt těžké. I proto je třeba se za ně modlit. Jsou více než jiní vydáni pokušení hříchu – a důsledky jejich hříchu můžou být mnohem nebezpečnější, protože se týkají celého jim svěřeného stádce“. (P. C. Putna, Vždycky v menšině, s. 183-184).

30 května, 2016

Návod na super svaly za jeden den a věrnost Bohu


Když byl můj syn asi tříletý, tak jsem ho zastihl, jak zdvihá pet-lahev naplněnou vodou. Lahev zdvihl asi desetkrát, poté si vyhrnul rukáv od košile a zeptal se mě, zda mu povyrostly svaly. Odpověděl jsem, že trochu. Vzal tedy pet-lahev znovu a opakoval cvičení i otázku. Zopakoval tuto činnost několikrát a zjevně uspokojen, jak rychle mu „roste hmota“ láhev nakonec odložil. Dospělý se nad tímto počínáním zasměje, protože ví, že během několika vteřin nám svaly prostě nenarostou, i kdybychom zdvihali cokoli. Stejný zákon potom platí v učení se jazykům, na hudební nástroj atd. Jinými slovy některé oblasti života vyžadují trpělivost. Pokoušel jsem se to asi při třetí sérii vysvětlit i synovi, ale nevím, jak moc to ve svých třech letech pochopil…